European Martial Arts Association

PROJEKTY

Ako sa stať aktívnym s EMAA

loga EU

P R O J E K T
Ako sa stať aktívnym s EMAA


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
.


Operačný program:
Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy:
OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03
ITMS2014+ : NFP312080BXZ5

Názov výzvy:
Krok za krokom

Cieľ výzvy:
Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individuálneho poradenstva priamo v teréne.

Druh projektu:
Dopytovo orientovaný projekt

Dĺžka trvania projektu:
5/2022 – 11/2023

Cieľ projektu:
Je zabezpečenie individualizovanej formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh práce.

Cieľová skupina:
Neaktívne osoby
  • fyzická osoba, ktorá nie je uchádzačom o zamestnanie
  • nie je zamestnancom
  • nevykonáva alebo neprevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť
  • sústavne sa nepripravuje na povolanie

Hlavné aktivity projektu:
  • identifikácia neaktívnych osôb
  • zisťovanie osobných prekážok na vstup na trh práce
  • sprevádzanie a intenzívna odborná pomoc pri ich riešení

Organizácia: EMAA, Gorkého 1674/2, 979 01 Rimavská Sobota
Kancelária: Francisciho 1, 979 01 Rimavská Sobota (2. poschodie, č.d. 3.14)

tel.: 0907 344 996            e-mail: kuvik@emaa.sk           www.emaa.sk


EMAA


www.esf.gov.sk                www.employment.gov.sk               www.ia.gov.sk                ludskezdroje

4. týždeň Október 2023 Vypracovanie intervencií, práca z domu


3. týždeň Október 2023 Zisťovanie potrebných informácií pre klientov na úrade práce soc. vecí a rodiny


2. týždeň Október 2023 Osobné stretnutie s klientom


1. týždeň Október 2023 Plánovanie stretnutí s cieľovou skupinou


4. týždeň September 2023 Skupinová aktivita, výroba draka pre komunitu a ich deti


3. týždeň September 2023 Osobné stretnutie s klientom a prezentácia pracovných ponúk


2. týždeň September 2023 Pomoc pri písaní žiadosti o ubytovanie


1. týždeň September 2023 Stretnutie s klientom


1. týždeň September 2023 Pozdrav z dovolenky

4. týždeň August 2023 Charita


3. týždeň August 2023 Propagácia projektu a stretnutie s novou klientkou (3)


2. týždeň August 2023 Stretnutie s klientkou


1. týždeň August 2023 Zverejňovanie nových ponúk práce na nástenku


3. týždeň Júl 2023 Práca v kancelárií odborných poradcov


2. týždeň Júl 2023 Skupinové sedenie s klientami


1. týždeň Júl 2023 Stretnutie s klientkou


4. týždeň Jún 2023 Odovzdanie pracovný ponúk klientovi


3. týždeň Jún 2023 Stretnutie s klientom


2. týždeň Jún 2023 Osobné stretnutie s klientkou


1. týždeň Jún 2023 Vyzdvihnutie oblečenia v charite


4. týždeň Máj Klient si prišiel vyzdvihnúť oblečenie z charity


3. týždeň Máj Vypisovanie žiadosti na centrum právnej pomoci - na vyhlásenie konkurzu


2. tyždeň Máj Stretnutie s klientom


1. týždeň Máj Podpisovanie zmluvy s klientom


Podpisovanie zmluvy s klientom
Stretnutie s klientom, študovanie zmluvy pred podpisom

4. týždeň Apríl Centrum právnej pomoci-osobný bankrot klienta


3. týždeň Apríl Oboznamovanie s projektom, podpisovanie zmluvy


2. týždeň Apríl Stretnutie s klientom


1. týždeň Apríl Osobné stretnutie s klientom, vypracovanie testu osobnosti


5. týždeň Marec vypisovanie papierov, návrh na konkurz


4. týždeň Marec stretnutie s klientom v teréne, podpisovanie zmluvy


3. týždeň Marec vypracovanie klientovej administratívy


2. týždeň Marec sprevádzanie klienta do CPP v BB


1. týždeň Marec charita Banská Bystrica


4. týždeň Február Stretnutie s klientom, študovanie materiálov


3. týždeň Február Oboznámenie klienta s projektom


2. týždeň Február Charita, odovzdávanie oblečenia klientom


1. týždeň Február Stretnutie s cieľovou skupinou, oboznamovanie klienta s projektom, podpisovanie zmluvy


4. týždeň Január 2023 Oboznámenie nového klienta s projektom


3. týždeň Január 2023 Pomoc pri vypisovaní dokumentov


3. týždeň januar Propagácia projektu vyvesovaním letákov
3. týždeň januar Vypracovanie  kariet nových účastníkov projektu a dopisovanie klientov do zoznamu
3. týždeň Pomoc pri vypisovaní dokumentov

2. týždeň Január 2023 Pomáhame klientom s vyriešením dlhov


2. týždeň Stretnutie s klientom a následné vypisovanie dokumentov
2. týždeň Stretnutie s klientom a následné vypisovanie dokumentov 1

4. týždeň December poďakovanie odborným poradcom vianočnými balíčkami a spoločným obedom


3. týždeň December stretnutie s klientom v kancelárií


2. týždeň December charita v BB, stretnutie s cieľovou skupinou a odovzdanie šatstva do charity


1. týždeň December stretnutie s manažérmi


5. týždeň November Koncoročná porada Viničky


4. týždeň November Pracujeme s cieľovou skupinou


3. týždeň November Skupinová aj individuálna práca s cieľovou skupinou


2. týždeň November Vyhľadávanie a práca s cieľovou skupinou v teréne


1. týždeň november Stretnutia s klientami a vypisovanie tlačív sú našou každodennou prácou


4. týždeň Október Zúčastnili sme sa porady implementačného strediska a terénnych sociálnych pracovníkov, kde sme predstavili svoj projekt


3. týždeň Október naši pracovníci v teréne pomáhajá klientom a vyhľadávajú nových, ktorí potrebujú pomôcť sa zamestnať


2. týždeň Október Pomáhame klientom zlepšiť ich životnú situáciu a uplatniť sa na trhu práce


1. týždeň Október Pomáhame klientom zlepšiť ich životnú situáciu a uplatniť sa na trhu práce


4. týždeň September propagácia projektu, stretnutie s cieľovou skupinou


3. týždeň September stretnutie s cieľovou skupinou


2. týždeň September Stretnutie s Regionálnou koordinátorkou pre terénnu sociálnu prácu z implementačného strediska


1. týždeň September Odborný garant oboznamuje s projektom


5. týždeň August Odborný garant s peer pracovníkom s CS - začleňovanie do pracovného procesu, vytváranie pracovných návykov


4. týždeň August Stretávame sa so zamestnávateľmi, starostami, pracujeme s klientami


3. Týždeň August Skupinová Aktivita s CS

prednášky o finančnej gramotnosti
pohybe a zdravej výžive
vypracovanie profesného životopisu
problémy na trhu  práce

2. týždeň August Prezentácia projektu na Držkobraní v obci Rovné


1. týždeň August Vyhľadávame a pracujeme s cieľovou skupinou


4. týždeň Júl Rozširujeme spoluprácu so združeniami, komunitnými centrami, školami


3. týždeň Júl Konzultujeme a pomáhame našim klientom


2. týždeň Júl Pravidelne sa radíme a vymieňame skúsenosti


1. týždeň Júl Stretnutia s klientmi a oboznamovanie ich s projektom


5. týždeň Jún Vyhľadávanie kontaktov, stretnutie so starostami


4. týždeň Jún Mapovanie terénu, stretnutie s CS


3. týždeň Jún vypracovanie manuálu a konzultácie k vypĺňaniu tlačív


2. týždeň Jún Pracujeme na projektovej dokumentácii a zoznámenie s cieľovou skupinou


1. týždeň Jún Zoznamujeme sa s detailami projektu


4. týždeň Máj Viničky Teambuilding


3. týždeň Máj Odborný garant predstavuje projekt zamestnancom aj podnikateľom


2. týždeň Máj Výberové konanie na zamestnancov


1. týždeň Máj Máme kanceláriu